Aktualności

24.03.2023 - Aktualizacja! WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR !!!

Zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zebranie PTS Grajcar, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku, w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, przy ul. Siedleckiej 6, o godzinie 17.00.

Samochody należy zaparkować na terenie szkoły lub przed szkołą. Należy udać się na Halę Sportową wejściem głównym.

Porządek Walnego Zebrania Członków Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Prowadzącego Zebranie.
  3. Wybór Protokolanta.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku ubiegłym.
  6. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku ubiegłym.
  7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2022.
  8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi PTS Grajcar.
  9. Wolne Wnioski.
  10. Zamknięcie obrad

Zarząd PTS Grajcar