Aktualności

11.06.2021 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR !!!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 11.06.2021, godz. 18.00, w MOK Police.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Prowadzącego Zebranie.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie podziękowań.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku ubiegłym.
 7. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku ubiegłym.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi PTS Grajcar.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zgłoszenie kandydatur na Prezesa i Członków Zarządu.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze składu Zarządu.
 14. Przedstawienie nowego składu Zarządu.
 15. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwały o wyborze składu Komisji Rewizyjnej.
 17. Przedstawienie nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu delegatów na Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 19. Wybór członków Kapituły Honorowej Odznaki PTS Grajcar.
 20. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Sławomir Tomanek